list.gif
Rozprava o obdarování Tisk
Dakkhiná-vibhanga-sutta (Madždžhima-nikája 142)
Z angličtiny přeložil J. Honzík

1. Tak jsem slyšel. Jednou pobýval vznešený v kraji Sákjů, v Kapilavatthu, v Nigródhově parku.

2. Tu přišla za Vznešeným Mahápadžápatí Gótamí s párem nových rouch. Když Vznešeného pozdravila, usedla stranou a oslovila ho: „Ctihodný pane, tato roucha jsem upředla a utkala přímo pro Vznešeného. Ctihodný pane, přijmi je, prosím, ode mne.“
Na to jí Vznešený odpověděl: „Daruj je Sangze (společenství žáků), Gótamí. Daruješ-li je Sangze, uctíš tím jak mě, tak Sanghu.“
Podruhé a potřetí požádala Vznešeného: „Ctihodný pane, tato roucha jsem upředla a utkala přímo pro Vznešeného. Ctihodný pane, přijmi je, prosím, ode mne.“ A Vznešený podruhé a potřetí odpověděl: „Daruj je Sangze, Gótamí. Daruješ-li je Sangze, uctíš tím jak mě, tak Sanghu.“
3. Poté ctihodný Ánanda oslovil Vznešeného: „Ctihodný pane, přijmi, prosím, ta roucha od Mahápadžápatí Gótamí. Mahápadžápatí Gótamí byla Vznešenému velmi nápomocná. Jako sestra jeho matky byla jeho pečovatelkou, pěstounkou a kojnou. Kojila Vznešeného po smrti jeho matky. A ty, ctihodný pane, jsi byl také velmi nápomocný Mahápadžápatí Gótamí. Díky Vznešenému přijala Mahápadžápatí Gótamí útočiště v Buddhovi, Dhammě a Sangze. Díky němu se zdržuje zabíjení živých bytostí, braní nedávaného, smyslné nestřídmosti, špatné mluvy a omamných látek vedoucích k nedbalosti. Díky Vznešenému má Mahápadžápatí Gótamí plnou důvěru v Buddhu, Dhammu a Sanghu a má ctnosti milé ušlechtilým. Díky Vznešenému je osvobozená od pochybností ohledně utrpení, původu utrpení, zániku utrpení a cesty vedoucí k zániku utrpení. Vznešený byl Mahápadžápatí Gótamí velmi nápomocný.“

4. „Je to tak, Ánando, je to tak. Když nějaká osoba přijme díky jiné útočiště v Buddhovi, Dhammě a Sangze, stěží to lze vyrovnat vzdáváním úcty, poklonami, zdvořilými službami, poskytováním rouch, jídla, obydlí a léků.
Když nějaká se nějaká osoba zdržuje díky jiné zabíjení živých bytostí, braní nedávaného, smyslné nestřídmosti, špatné mluvy a omamných látek vedoucích k nedbalosti, stěží to lze vyrovnat vzdáváním úcty, poklonami, zdvořilými službami, poskytováním rouch, jídla, obydlí a léků.
Když získá nějaká osoba díky jiné plnou důvěru v Buddhu, Dhammu a Sanghu a ctnosti milé ušlechtilým, stěží to lze vyrovnat vzdáváním úcty, poklonami, zdvořilými službami, poskytováním rouch, jídla, obydlí a léků.
Když se nějaká osoba díky jiné osvobodí od pochybností ohledně utrpení, původu utrpení, zániku utrpení a cesty vedoucí k zániku utrpení, stěží to lze vyrovnat vzdáváním úcty, poklonami, zdvořilými službami, poskytováním rouch, jídla, obydlí a léků.“

5. „Existuje čtrnáct typů obdarování jednotlivce, Ánando. Prvním typem je obdarování Tathágaty, dokonale a zcela probuzeného (tj. Buddhy). Druhým typem je obdarování paččéka-buddhy. Třetím typem je obdarování Tathágatova žáka, který dosáhl arahatství (úplné svatosti). Čtvrtým typem je obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu arahatství. Pátým typem je obdarování toho, který se již nevrátí (anágámí). Šestým typem je obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu nenávratu. Sedmým typem je obdarování toho, kdo se vrátí jen jednou (sakadágámí). Osmým typem je obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu jednoho návratu. Devátým typem je obdarování toho, kdo vstoupil do proudu (sótápanna). Desátým typem je obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu vstupu do proudu. Jedenáctým typem je obdarování někoho, kdo sice nenásleduje Dhammu, ale je osvobozený od smyslné žádostivosti. Dvanáctým typem je obdarování obyčejného člověka, který žije eticky. Třináctým typem je obdarování obyčejného člověka, který nežije eticky. Čtrnáctým typem je obdarování zvířete.“

6. „Při obdarování zvířete lze očekávat, že se tento dar vrátí stonásobně. Při obdarování neeticky žijícího obyčejného člověka lze očekávat, že se tento dar vrátí tisícinásobně. Při obdarování eticky žijícího obyčejného člověka lze očekávat, že se tento dar vrátí stotisícinásobně. Při obdarování toho, kdo sice nenásleduje Dhammu, ale je osvobozený od smyslné žádostivosti, lze očekávat, že se tento dar vrátí stotisíckrát stotisícinásobně.
Při obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu vstupu do proudu, lze očekávat, že se tento dar vrátí nespočitatelně a nezměrně. A co pak lze říci o obdarování toho, kdo vstoupil do proudu? A co potom říci o obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu jednoho návratu … kdo se vrátí jen jednou … kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu nenávratu … kdo se nevrátí … kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu arahatství … arahata … paččéka-buddhy? A co lze říci o obdarování Tathágaty, dokonale a zcela probuzeného?“

7. „Existuje sedm typů obdarování Sanghy (společenství Buddhových žáků), Ánando. Prvním typem je obdarování společenství mnichů a mnišek vedeného Buddhou. Druhým typem je obdarování společenství mnichů a mnišek po Tathágatově odchodu ze světa do parinibbány. Třetím typem je obdarování společenství mnichů. Čtvrtým typem je obdarování společenství mnišek. Pátým typem je obdarování s výhradou, že je dar určen jen určitému počtu mnichů a mnišek. Šestým typem je obdarování s výhradou, že je dar určen jen určitému počtu mnichů. Sedmým typem je obdarování s výhradou, že je dar určen jen určitému počtu mnišek.“

8. „V budoucnu, Ánando, se stanou členy mnišského společenství lidé, kteří nežijí eticky a mají špatnou povahu (tzv. „žluté límce“) . Lidé jim budou dávat dary kvůli prospěchu Sanghy. I tehdy bude platit, že prospěch z obdarování Sanghy je nespočitatelný a nezměrný. A pravím, že neexistuje případ, kdy by bylo obdarování jednotlivce prospěšnější než obdarování Sanghy.“

9. „Ánando, existují čtyři způsoby očištění daru. Jaké čtyři? Některé dary jsou očištěny dárcem a nikoli obdarovaným. Některé dary jsou očištěny obdarovaným a nikoli dárcem. Některé dary nejsou očištěny ani dárcem, ani obdarovaným. Některé dary jsou očištěny jak dárcem, tak i obdarovaným.“

10. „Jak je dar očištěn dárcem a nikoli obdarovaným? Tím, že dárce žije eticky a má dobrou povahu a obdarovaný nežije eticky a má špatnou povahu. Takto je dar očištěn dárcem a nikoli obdarovaným.“

11. „A jak je dar očištěn obdarovaným a nikoli dárcem? Tím, že dárce nežije eticky a má špatnou povahu a obdarovaný žije eticky a má dobrou povahu. Takto je dar očištěn obdarovaným a nikoli dárcem.“

12. „A jakým způsobem není dar očištěn ani obdarovaným, ani dárcem? Tím, že dárce nežije eticky a má špatnou povahu a také obdarovaný nežije eticky a má špatnou povahu. Takovým způsobem není dar očištěn ani obdarovaným, ani dárcem.“

13. „A jak je dar očištěn jak obdarovaným, tak i dárcem? Tím, že dárce žije eticky a má dobrou povahu a také obdarovaný žije eticky a má dobrou povahu. Takto je dar očištěn jak obdarovaným, tak i dárcem. To jsou čtyři způsoby očištění daru.“

14. Tak pravil Vznešený. A když řekl toto, pokračoval:

„Když obdaruje eticky žijící osoba
čestně nabytým darem někoho, kdo eticky nežije,
a učiní-li tak se srdcem plným důvěry,
že toto jednání povede k dobrým výsledkům,
je dar očištěn etikou dárce.“

„Když obdaruje neeticky žijící osoba
nečestně nabytým darem někoho, kdo žije eticky,
byť by to nebylo spojeno s důvěrou
v dobré výsledky takového jednání,
je dar očištěn osobou obdarovaného.“

„Když obdaruje neeticky žijící osoba
nečestně nabytým darem někoho, kdo také nežije eticky,
a není-li to spojeno s důvěrou
v dobré výsledky takového jednání,
není dar očištěn etikou dárce ani etikou obdarovaného.“

„Když obdaruje eticky žijící osoba
čestně nabytým darem někoho, kdo také žije eticky,
a učiní-li tak se srdcem plným důvěry,
že toto jednání povede k dobrým výsledkům,
pak pravím, že takové obdarování přinese výsledky v plné míře.“

„Když obdaruje osoba osvobozená od žádostí
čestně nabytým darem jinou osobu osvobozenou od žádostí,
a učiní-li tak se srdcem plným důvěry,
že toto jednání povede k dobrým výsledkům,
pak pravím, že je to nejlepším světským darem.“
 
< Předch.   Další >
PRAVIDELNÉ SCHŮZKY: Pražské buddhistické centrum Lotus, Dlouhá třída 2, středa od 19:15